Algemeen

Factorium Podiumkunsten heeft op verzoek van de gemeente Tilburg en in nauwe samenwerking met bureau CiST een aanvraag gedaan bij het fonds voor Cultuurparticipatie voor subsidie uit de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020’. Hiermee sluiten we in Tilburg ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016’ af.

De uitvoering van het lokale programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg 2017 – 2020’ is in handen van meerdere scholen die daarbij nauw samenwerken met de culturele partners uit de stad. Factorium Podiumkunsten is zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het project. De projectleiding berust bij Bureau CiST.

Regeling

De regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ komt voort uit het programma van het ministerie van OCW dat tot doel heeft cultuureducatie te borgen door middel van een landelijk samenhangende aanpak. Het beoogt de kwaliteit, in het bijzonder van het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’ in het primair onderwijs, te bevorderen.

Het doel is om ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs, waarbij scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren.

Binnen CMK-T2 leggen we de focus op:

  • Het bevorderen van de ‘culturele loopbaan’ van de leerling.
  • Het realiseren van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.
  • Het verbinden van deze doelen met andere kerndoelen.
  • De intrinsieke waarde van kunst beleven.
  • Zorgen dat er een meerjarige visie op cultuureducatie vastgelegd wordt in het integrale locatieplan.
  • De intensieve samenwerking aangaan met de culturele partners en opleidingen.
  • Talentontwikkeling stimuleren.