CiST Nieuwsbrief
 

nieuwsbrief VO januari 2013


1. CJP update
2. Tilburg got Talent 2013
3. Van het ministerie
4. Gedragsanimaties
5. Doorgaande Leerlijn
 

7 februari presentatiedag De Stilte
28 februari studiedag 21 st Century Skills
30 mei Tilburg got Talent
4 juni presentatiedag VO Jan van Besouwhuis

1. CJP update omtrent behoud CKV

Veel lijkt nog onzeker over het cultuuronderwijs op het voortgezet onderwijs. Maar het afschaffen van het vak CKV is van de baan en in het voorjaar komt de minister met een brief naar de Tweede Kamer over de invulling van cultuuronderwijs op het VO.
Tijdens het debat van 17 december 2012 heeft de Tweede Kamer zich breed uitgesproken voor het behoud van het vak CKV en voor het behoud van de cultuurkaart. Onze minister van Onderwijs en Cultuur, Jet Bussemaker, heeft zich hard gemaakt voor het vak CKV en ziet het behoud van de cultuurkaart als prioriteit wanneer er geld over is op de begroting.
De Tilburgse kunstvakdocent en CKV coördinator Marié-Thérèse van der Kamp heeft een grote rol gespeeld in het organiseren van argumentatie en de kwantiteit rondom het protest tegen het afschaffen van het vak CKV, volgens Walter Groenen directeur van het CJP. We waarderen haar inzet.
Dus er zal snel een oplossing komen voor de cultuurkaart voor het schooljaar 2013-2014. Het vak CKV zal komend schooljaar nog doorgaan op de traditionele manier. Wat er gaat veranderen zal duidelijk worden na de voorjaarsnota.


2. Tilburg got Talent 2013 

Tilburg got Talent 2013 zal plaats vinden op donderdag 30 mei.
Deze spannende avond vol met nieuwe talenten, die met elkaar strijden, heeft als decor weer het spetterende Poppodium 013. Alle VO scholen uit Tilburg mogen meedoen en dan vanaf klas 1 tot en met 3, dus voor leerlingen van 12 t/ m 15 jaar.
Er hebben zich tot nu toe 7 scholen ingeschreven.
De workshops starten in maart op de scholen. Daarna vindt de selectiewedstrijd plaats op school en de twee winnaars per school mogen als afgevaardigden naar TgT. In 2011 was Tessa Gumbs van 2 College Wandelbos de winnares, in 2012 was de streetdance groep van de Vakschool de winnaar. We zijn dus enorm benieuwd welk talent zich dit jaar aandient.
Wanneer jullie al weten voor welke workshops je wilt intekenen: graag doorgeven. We kunnen dan beginnen met de afspraken in de agenda te zetten. Woensdag 30 januari hebben we het eerste overleg met poppodium 013 over de planning van e.e.a.
 

3 Van het ministerie

Cultuureducatie met Kwaliteit
De minister wil met de nieuwe stimuleringsmaatregel Cultuureducatie met Kwaliteit de kwaliteit van cultuureducatie in het PO een aanzienlijke impuls geven. Er wordt met name ingezet op de doorgaande leerlijn cultuureducatie en de samenwerking van scholen met de culturele omgeving. Voor maart vernemen we of we onze plannen kunnen gaan uitvoeren! Voor VO zit er een 10% maatregel in opgenomen.
Daarnaast gaan we vanuit het fonds voor cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds een aanvraag indienen voor de onderbouw VMBO. Dit zal nauw aansluiten bij de plannen die we al hebben gemaakt met de betreffende scholen. Ook hierbij gaat het om een stimuleringsmaatregel en om het inzetten van de Doorgaande Leerlijntd>

4. Gedragsanimaties

http://www.bureaubabel.nl/BabelMuseum.html
GEDRAGSANIMATIES
Een chihuahua die door Hamlet blaft. Krakende zakken chips bij een dansvoorstelling. Tikkertje tussen kunstwerken. Het gebeurt, horen wij van theaters en musea. Gelukkig gedragen de (kleine en grote) bezoekers van onze activiteiten zich vaak beter. En dat komt ongetwijfeld (mede) door de gedrags- en spelregels voor theater- en museumbezoek op onze site.
Gaan je leerlingen naar een expositie of voorstelling? Laat dan onze animatiefilmpjes zien, waarin de regels voor theater- of museumbezoek worden toegelicht.

5. Doorgaande Leerlijnen Cultuureducatie
 

 
Om vraag en aanbod van cultuuronderwijs beter op elkaar af te kunnen stemmen is de Doorgaande Leerlijn Cultuureducatie ontwikkeld door de B5, bureaus voor cultuuronderwijs van de vijf Brabantse steden.
Dit instrument geeft de nodige samenhang:
- tussen verschillende programmaonderdelen
- tussen het basis en voortgezet onderwijs,
- tussen de culturele instellingen en het onderwijs,
- in de verschillende disciplines in het cultuuronderwijs
- in de cultuur en andere leergebieden op school.
 
Maar bovenal geeft dit instrument de legitimatie voor het vak cultuureducatie waarnaar we al zo lang op zoek zijn.
Om het model vorm te geven is gezocht naar universele parameters uit het onderwijs en de ontwikkelingspsychologie en wordt zoveel als mogelijk doorgeborduurd op actuele ontwikkelingen en onderzoeken in cultuur en onderwijs.
Als uitgangspunt van het model worden de kerndoelen, kernconcepten en eindexameneisen van het SLO gehanteerd. De culturele competenties die ontwikkeld zijn door Edu-art Gelderland en ook Cultuur in de Spiegel (nog in ontwikkeling) worden meegenomen.
Daarnaast wordt ervaring en kennis uit de praktijk natuurlijk ook verwerkt.
Als eerste werden in Breda twee disciplines ontwikkeld binnen de Cultuurwijzer: een voor Beeldcultuur en een voor Erfgoed. Daarna is men binnen de B5 verder gegaan .Opzet was dat de B5 gezamenlijk de ontwikkeling van de Cultuurwijzer per discipline op zich nam. Resultaat is dat er diverse disciplines zijn uitgewerkt waar we allen van kunnen profiteren. In Tilburg hebben we met veel plezier gewerkt aan de doorgaande Leerlijn Drama met een klankbordgroep van experts en de Doorgaande Leerlijn Dans, eveneens met de hulp van een expert klankbordgroep.
Idee op termijn is om de Cultuurwijzer digitaal te vertalen naar een instrument dat alle B5 Cultuurbureaus zelf kunnen gebruiken door het te integreren in hun eigen site. Implementatie van het B5 model Doorgaande Leerlijn betekent ook dat het nodig is om de gebruikers goed te gaan en blijven scholen.
De Doorgaande Leerlijn van de B5 is ontwikkeld voor leerlingen van 4 - 18 jaar en zal in het late voorjaar van 2013 worden gepubliceerd. We blijven U op de hoogte houden
.


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief