CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 1-2013, primair onderwijs | 29 januari 2013


In deze nieuwsbrief
 
  1. Pilot Doorgaande leerlijnen
  2. Cultuureducatie met kwaliteit
  3. Minder geld?
  4. Doorgaande leerlijnen, B5-model
  5. Hoe gedraag ik mij in het theater
Belangrijke data

28 mei. Presentatiedag CiST p.o.

27 augustus. Informatieavond
Kinderboekenweek

1. Pilot Doorgaande leerlijnen

 
In januari 2012 besteedden we in de ICC-netwerkbijeenkomst aandacht aan de motie van de gemeenteraad waarin CiST de opdracht werd gegeven om een pilot in te gaan richten met als thema doorgaande leerlijnen. Tien scholen meldden zich aan en met hen is CiST in gesprek gegaan. Iedere school heeft gekozen voor een discipline en een instelling waarmee men wil samenwerken. De instellingen waarvoor gekozen werd zijn Factorium, Erfgoededucatie Tilburg, BIKcollectief, Kinderkunstklas. Al deze instellingen zetten evenals CiST eigen middelen in om de ontwikkeling van de pilot mogelijk te maken. Doel is om te komen tot doorgaande leerlijnen op het gebied van cultuureducatie, een verbinding te leggen tussen binnenschools en buitenschools leren, deskundigheidsbevordering en te komen tot een langdurig partnerschap met een culturele instelling.
De pilots zijn van start gegaan en lopen tot eind 2013. We ronden deze pilots af met een bijeenkomst waarin we de resultaten zullen presenteren.
Deze pilots vormen de opmaat voor het traject 'Cultuureducatie met Kwaliteit', waarover in het volgende hoofdstukje meer.
 

2. Cultuureducatie met Kwaliteit

 
De voorbije acht jaar heeft de Rijksoverheid veel meer aandacht gegeven aan cultuureducatie. Er kwamen icc'ers (in Tilburg is dat een groep van zo'n 100 personen, leerkrachten en educatief medewerkers van instellingen en zelfstandigen), de € 10,90 extra budget kwam er. De gemeente Tilburg investeerde ook fors in cultuureducatie, denk bijvoorbeeld aan de icc-netwerken, de presentatiedagen, de informatieavonden voor de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen, het promoten van voorstellingen en het vervoer naar instellingen. Bijna alle Tilburgse scholen maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn. De rol van de icc'er is onmisbaar. Zij hebben erg veel werk verricht.
De middelen worden echter steeds schaarser. Gelukkig staat cultuureducatie landelijk nog steeds op de kaart en ook de gemeente Tilburg vindt cultuureducatie van het grootste belang.
 
Van 2013 tot 2016 loopt een nieuwe periode voor cultuureducatie. De rijksoverheid heeft geconstateerd dat cultuureducatie nog wel wat extra aandacht kan gebruiken. Men heeft geconstateerd dat cultuureducatie nog niet structureel ingebed is in het curriculum, dat de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en medewerkers van culturele instellingen nog de nodige aandacht verdient en dat er meer werk gemaakt moet worden van doorgaande leerlijnen, aansluiten op de kerndoelen. De rijksoverheid pleit ook voor een partnership tussen culturele instellingen en scholen waarbij het culturele veld echt moet aansluiten bij de schoolontwikkeling. Cultuureducatie met kwaliteit is de naam van het stimuleringsprogramma dat er voor moet zorgen dat cultuureducatie in het hart van het onderwijs komt.

De culturele ladenkast is een metafoor waarin de kerndoelen en tussendoelen zijn ondergebracht
 
Vanuit de rijksoverheid is voor Tilburg een bedrag van € 114.131,00 per jaar, vier jaar lang, beschikbaar. De gemeente Tilburg moet hetzelfde bedrag matchen. Om in aanmerking te komen voor de honorering van dit bedrag heeft de gemeente Tilburg Factorium/CiST gevraagd de aanvraag voor Cultuureducatie met Kwaliteit te schrijven. Dat was een immens karwei en in maart hopen we dat het budget toegekend gaat worden.
In deze stimuleringsmaatregel is onvoldoende budget om alle scholen te bedienen. Het gaat om een stimulans. In het plan wordt aangesloten bij de pilot Doorgaande leerlijnen, die hierboven beschreven is. Jaarlijks komt er ruimte voor 7 nieuwe scholen. Dat betekent dat in september 7 nieuwe scholen kunnen aansluiten. Uiteindelijk proberen we met 31 scholen uit Tilburg Cultuureducatie met Kwaliteit vorm te geven.
Deelname loopt volgens een proces van ontwikkeling van de plannen, uitvoering, verankering, en het maken van verdere afspraken naar de toekomst. De voorwaarden om deel te nemen zijn: € 5,00 per leerling in de periode van uitvoering, scholing van leerkrachten, meer tijd voor de icc'er.
 
Interesse? Maak een afspraak met Jan Stoel. Hij legt u uit hoe het plan precies in elkaar steekt. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen 7 nieuwe scholen zich aansluiten.

3. Minder geld?

 
Door Cultuureducatie met Kwaliteit waarvan bij de matching Factorium en CiST voor 2013 gelijkelijk ongeveer 60% bijdragen uit eigen middelen, is er vanuit CiST minder geld beschikbaar voor de scholen die niet meedoen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt geprobeerd om de dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

4. Doorgaande leerlijnen, B5-model

 
Doorgaande leerlijnen staat de komende jaren centraal.
De Bureaus voor cultuuronderwijs van de vijf grote Brabants steden (waaronder CiST) hebben de handen ineengeslagen om een Doorgaande Leerlijn te ontwikkelen. Al vele jaren werken we samen en bundelen we onze expertise. We treden ook steeds meer naar buiten als samenwerkende bureaus. Bij Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we de programma's zelfs op elkaar afgestemd.
Bij de Doorgaande Leerlijnen heeft iedere stad heeft enkele disciplines voor zijn rekening genomen. Tilburg tekende voor dans en drama en werkte hierin samen met Factorium, Fontys, Artemis en De Stilte.
Wij noemen deze leerlijnen het B5-model. In dit model worden de kerndoelen, kernconcepten, tussendoelen en leerlijnen en culturele competenties verwerkt. Het sluit ook aan op het gedachtegoed van Cultuur in de Spiegel. Het B5-model is nagenoeg klaar. Wij zijn nu bezig de handleiding te schrijven en hebben dan een prachtig en eenvoudig instrument om doorgaande leerlijnen binnen school zichtbaar te maken. Het B5-model maakt onderdeel uit van de scholing van Cultuureducatie met Kwaliteit. Tijdens de icc-netwerkbijeenkomst van vorige week hebben we het B5-model (waar landelijk overigens veel belangstelling voor is) toegelicht. Wij houden u op de hoogte.

5. Hoe gedraag ik mij in het theater?

 
Een chihuahua die door Hamlet blaft. Krakende zakken chips bij een dansvoorstelling. Tikkertje tussen kunstwerken. Het gebeurt, horen wij van theaters en musea. Gelukkig gedragen de (kleine en grote) bezoekers van onze activiteiten zich vaak beter. En dat komt ongetwijfeld (mede) door de gedrags- en spelregels voor theater- en museumbezoek op onze site.
Gaan je leerlingen naar een expositie of voorstelling? Laat dan onze animatiefilmpjes zien, waarin de regels voor theater- of museumbezoek worden toegelicht. Klik op deze link http://www.bureaubabel.nl/BabelMuseum.html


 
Deze gedragsanimaties zijn ontwikkeld door de Bureaus voor cultuuronderwijs van de vijf grote Brabantse steden (de B5): Helmond, 's- Hertogenbosch, Eindhoven, Breda en Tilburg.
Gebruik ze eens voor u naar het theater of een tentoonstelling gaat.
 
 


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief