menu

Helen Parkhurst

Helen Parkhurst is een basisschool waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Waar ruimte is om talenten te ontdekken en te ontwikkelen en waar een goede mix tussen zelfstandigheid en samenwerking is. Waar leerlingen en leerkrachten op een prettige manier samen het leven leren.
 

  • Iedere dag start met activiteiten waarbij zelfontplooiing, samenwerking en verbinding centraal staan.

  • Iedere ochtend wordt op niveau gewerkt aan de basisvakken rekenen, taal en lezen. Rust, effectiviteit, structuur zijn hierin essentieel.

  • ’s Middags gaan leerlingen op zoek naar hun talenten. Trots, eigen onderzoek en ruimte om te groeien staan hierin centraal

 

Onze onderwijskundige identiteit baseren we op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1887-1973), de grondlegster van het Daltononderwijs en vormt de basis van ons handelen. Zij had fundamentele gedachten over opvoeding en onderwijs aan kinderen:

“Gun kinderen de ruimte om vanuit hun kinderlijk bestaan te groeien naar een authentieke volwassenheid”.

De uitspraak: “leer/laat mij het zelf doen” (te lezen in het boek “De wereld van het kind”, geschreven door Helen Parkhurst) is hierbij van groot belang. 

“Samen het leven leren.”

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het is onze ambitie om te gaan met verschillen die er tussen kinderen bestaan en we staan open voor de eigenheid en onderwijsbehoeften van ieder individu. Vanuit die positieve benadering, creëren we situaties waarbinnen iedereen succeservaringen op kan doen.

Dalton kernwaarden

De vijf kernwaarden van het Daltononderwijs geven vorm en inhoud aan ons onderwijs en richting aan ons professioneel handelen. We kennen de volgende vijf kernwaarden: vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit/doelmatigheid en reflectie.

De Nederlandse Daltonvereniging heeft vijf kernwaarden van het Daltononderwijs ontwikkeld, welke hieronder kort beschreven staan:

 

1. Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

 

2. Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

 

3. Samenwerking

Daltonschool Helen Parkhurst is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een Daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

 

4. Effectiviteit

Helen Parkhurst wilde met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency efficiëntie al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency efficiëntie vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency efficiëntie leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

 

5. Reflectie

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op Daltonschool Helen Parkhurst belangrijk. Doordat leerlingen verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen werken, reflecteren zij hier ook op. Dit doen zij bijvoorbeeld door het schrijven van een reflectie op de taak, door te reflecteren in hun verslagen en in kindgesprekken. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht die werkt op Daltonschool Helen Parkhurst reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van Daltonschool Helen Parkhurst voortdurend plaats.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl