menu

De Petteflet

Montessoribasisschool De Petteflet is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

In onze school wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Net zoals Maria Montessori willen wij dat door ons onderwijs de kinderen later als ze groot zijn, zijn toegerust om de wereld in het groot te betreden. Met alle belangrijke kennis en vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en in anderen zodat iedereen hoort en meedoet.

 Met het gedachtegoed van Montessori als uitgangspunt en met oog voor nieuwe ontwikkelingen, onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Dát is onze missie.

 Op Montessoribasisschool De Petteflet werken we opbrengstgericht. Dit gebeurt planmatig. We besteden veel aandacht aan zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarbij werken we vanuit onze kernwaarden.

 

Onze kernwaarden zijn:

Zelfstandigheid

Het vergroten van de zelfstandigheid is van groot belang voor de identiteitsontwikkeling, de onafhankelijkheid en daarmee de groei naar volwassenheid van ieder kind. Op Montessoribasisschool De Petteflet stimuleren we zelfstandigheid door kinderen activiteiten te laten kiezen en ze vrij te laten deze alleen of in samenwerking uit te voeren. Deze keuzevrijheid is niet ongelimiteerd. We bieden vrijheid in gebondenheid. Omgaan met uitgestelde aandacht en het stellen van gerichte hulpvragen maakt ook onderdeel uit van het groeiproces richting zelfstandigheid. Van het zelf verzorgen van je eigen plant door onze jonge leerlingen tot het realiseren van een eigen project door onze oudere leerlingen; het heeft allemaal van doen met zelfstandigheid.

 

Vrijheid in gebondenheid

De door onze leerlingen te bereiken doelen staan vast. De manier waarop dat gebeurt, kiezen de kinderen steeds meer zelf. We noemen dit vrijheid in gebondenheid. Datgene leren waar de eigen interesse naar uitgaat, is krachtig. Het zorgt er meestal voor dat het leren vlot verloopt. Hier gaat onze voorkeur naar uit.

Het kunnen kiezen hoe je iets gaat leren, is een leerproces dat al begint in de onderbouw. Met steun van hun leerkracht, maken onze kinderen zich dit steeds meer eigen. Allereerst is het belangrijk dat kinderen zicht krijgen op de te bereiken doelen. Het leerling portfolio biedt ze dit. Tijdens de portfoliogesprekken stellen onze leerlingen, samen met de leerkracht, de te bereiken doelen vast.

Vervolgens spelen de montessorimaterialen een belangrijke rol. Voor een te bereiken doel, kunnen kinderen uit verschillende montessorimaterialen kiezen. Daarnaast beschikken we op Montessoribasisschool De Petteflet over een aantal lesmethoden om doelen te bereiken. Deze methoden passen uiteraard bij ons montessorionderwijs. In samenspraak met de leerkracht leggen de leerlingen vast wanneer ze welke doelen zullen realiseren. Dit proces heeft alles van doen met vrijheid in gebondenheid.

  • Leren van en zorgdragen voor elkaar

gemakkelijk van elkaar en helpen de ander graag. Op Montessoribasisschool De Petteflet zien we dit mooie gegeven dagelijks plaatsvinden. We voeden en stimuleren dit door te werken met:

• Groep overstijgende activiteiten

• Plusgroep en extra instructie

• Gezamenlijke pauzes

• Voorbereide omgeving

 

Ons motto sluit naadloos aan bij onze visie en luidt: 'Eigenwijs in onderwijs.'

We kiezen eigenwijs omdat we ervan uitgaan dat: Leerlingen en leerkrachten zich op hun eigen wijze ontwikkelen; Leerlingen een eigen wijsheid hebben over het eigen talent; Leerlingen eigenwijs genoeg zijn om eigen keuzes te maken.

 

'Samen zien wij elkaar.'

Dat is waar we in uitblinken op Montessoribasisschool De Petteflet. De kracht van ons team ligt in het zien van ieder individueel kind met de eigen talenten, behoeften, interesses en eigenaardigheden op elk gebied. Deze kernkwaliteit hangt nauw samen met onze andere kernkwaliteiten. Onze kernkwaliteiten zijn:

• Samen zien wij elkaar;

• Wij vertrouwen;

• Wij waarderen;

• Wij ontwikkelen;

• Wij investeren.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl