menu

Professionalisering & ICC-cursus

Binnen de programmalijn professionalisering bieden we cultuur- en onderwijsprofessionals de kans kennis te vergroten ten aanzien van visieontwikkeling op cultuureducatie en de verdiepingsonderwerpen aansluitend bij de twee hoofddoelen van CMK (curriculumvernieuwing en kansengelijkheid).

Trainingen

 • Minimaal 1 x per jaar verzorgen we de waardevolle en lokaal georiënteerde ICC-cursus. Een cursus die óók aantrekkelijk is voor cultuurprofessionals. Meer informatie en/of aanmelden.

 • Voor ZZP-ers verzorgen we regelmatig trainingen in nauwe samenwerking met Kunstloc Brabant en Nieuwe Veste (Breda). Dankzij de honorering van een aanvraag Impulsregeling zzp'ers bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) zijn de deelnemerskosten laag. Meer informatie en aanmeldmogelijkheden via onze agenda.

Activiteiten

 • Inhoudelijke bijeenkomsten Culturele ladekast/ Cultuurloper (over de verbinding tussen beide instrumenten met specifieke aandacht voor kansengelijkheid. De Culturele Ladekast gebruiken in de borging in de trajecten op de scholen + bieden van scholing voor culturele partner(s) op het gebied van De Cultuur Loper).

 • Netwerkbijeenkomsten rondom relevante thema’s voor icc-ers/ culturele aanbieders/instellingen/ musea binnen CMK.

 • Intervisie icc-ers.

 • Ondersteuning Zzpeers

 • Scholingsmomenten met de regio/ icc cursus.

 • Aftrapsessie kernvoorstellingen.

 • Verkenning pabo’s/kunstvakopleidingen > samen met BrabantStad partners.

Samenwerking

 • CiST: organiseert en faciliteert.

 • Deskundigen op thema's: worden ingehuurd door CiST.

 • Deelnemers: Kunnen gratis deelnemen.
  ZZpeers wordt geïnitieerd en uitgevoerd door Factorium Cultuurmakers

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl