menu

De Alm


Basisschool De Alm in Tilburg-Zuid is een professionele onderwijsorganisatie. Wij stellen onszelf ten doel om al onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat alle kinderen altijd kunnen leren en dat kwalitatief goed onderwijs begint bij hele goede leerkrachten, die heel goed kunnen lesgeven én in staat zijn om een veilig doch stimulerend pedagogisch klimaat te creëren.

 

Daarnaast geloven wij dat we een belangrijke opvoedkundige taak te volbrengen hebben: we zetten in op de ontwikkeling van een positief en realistisch zelfbeeld. Rust, structuur en verbondenheid zijn leidend bij zowel onze pedagogische als onze didactische aanpak. Onder goed lesgeven verstaan wij een klassikale aanpak, waarin de leerkracht adaptief handelt en geleidelijk aan de leerling begeleidt naar meer zelfstandigheid. Goed georganiseerde lessen, een heldere instructie en hoge verwachtingen geven alle leerlingen de kans om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback ter verbetering.

Het onderwijs in onze school kan worden getypeerd als ‘modern-traditioneel’. In de eerste oogopslag lijkt ons klassikale onderwijs wellicht op het onderwijs dat men vroeger genoot, vandaar het woord ‘traditioneel’. Tegelijkertijd passen we veel nieuwe inzichten over ‘wat werkt’ toe in onze manier van onderwijzen, waardoor onze school juist zeer vooruitstrevend is. We houden rekening met de actuele (landelijke) onderwijsontwikkelingen en beoordelen op basis van (wetenschappelijke) inzichten of deze passen bij onze opvattingen over wat goed onderwijs inhoudt. We kijken niet alleen naar wat nieuw is, maar vooral naar wat goed werkt, en wat prettig is voor de kinderen en leerkrachten.

Het onderwijs op Basisschool De Alm is gefundeerd op 4 pijlers. Deze pijlers zorgen voor een stabiele basis waarin elke kind gekend, geliefd en gezien wordt. 
 

Pijler 1. Veiligheid

Kinderen moeten zich veilig voelen om tot leren te kunnen komen. We streven naar een omgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar op een vriendelijke manier ontmoeten. We vinden het belangrijk dat de nadruk ligt op positief gedrag. Uitgangspunten hiervoor zijn veiligheid en respect. We zetten een preventieve aanpak in op positieve gedragsveranderingen zodat leerlingen weten welk gedrag er wordt verwacht. School en ouders werken hierin intensief samen. Om tot deze preventieve aanpak te komen hanteren we onze 'Almtoppers':

Op Basisschool de Alm:
- Zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar
- Zorgen we voor elkaars spullen
- Zijn wij voorzichtig met elkaar
- Regelen wij onze zaken goed

Vier keer per jaar staat een van de Almtoppers centraal. We nemen dan samen met de leerlingen een Almtopper onder de loep zodat steeds duidelijker wordt welk gedrag gewenst is. 
Wij willen dat kinderen leren te vertrouwen op zichzelf en voor zichzelf op kunnen komen. Daarom gaan wij vanaf schooljaar 2018-2019 aan de slag met de implementatie van Rots en Water. Dat is een (psychofysieke) training waarbij kinderen op speelse wijze zich leren te uiten, op te komen voor zichzelf en luisteren naar elkaar. 

Rots en Water geeft een aanzet tot het vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeheersing, zelfreflectie en sociale vaardigheden. Daardoor wordt de weerbaarheid van kinderen vergroot en levert het Rots en Water programma een bijdrage aan het zelfbewustzijn van ieder kind. 
Al onze leerkrachten zijn opgeleid om lessen Rots en Water te verzorgen en daardoor creëren we een veilige omgeving waarin alle volwassenen op eenzelfde manier de kinderen begeleiden en benaderen. Alle leerlingen uit alle groepen volgen Rots en Water lessen. 

 

Pijler 2. Goede didactiek ∞ Goede pedagogiek

Goede didactiek staat in wisselwerking met goede pedagogiek. Wij zijn voortdurend in beweging om passend onderwijs voor onze leerlingen vorm te geven. Waar nodig werken leerlingen op hun eigen niveau. Leerkrachten stemmen hun instructie zodanig af dat elk kind zich gezien voelt. We werken opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat we continu kijken naar het leerkracht handelen om te bepalen; Doen we de goede dingen? En doen we de goede dingen goed?
 

Pijler 3. Rekenen en Taal Centraal

De wijk Groenewoud is een Impulswijk. Dat betekent dat wij voor het onderwijs aan onze leerlingen extra subsidie ontvangen van de gemeente Tilburg om met name taalachterstanden te verminderen. We hebben taal- en rekencoördinatoren in huis die ervoor zorgen dat de werkwijze rondom deze vakken geborgd wordt en dat alle leerkrachten dezelfde werkwijze hanteren.
Basisschool de Alm is VVE school. (Voor- en Vroegschoolse Educatie) In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Piramide. Elke periode staat er een thema centraal in deze groepen waar alle activiteiten op gebaseerd worden. Om de doorgaande lijn te waarborgen werkt peutercreche het Kleine Woud ook met Piramide. Hierdoor kunnen we samenwerken tijdens thema's. 
 

Pijler 4. Breed partnerschap

Wij zien dat een kind als het ware in een driehoeksituatie staat met 3 verschillende omgevingen die wel eens in conflict zouden kunnen zijn met elkaar; Thuis, Wijk en school. Wij trachten dan ook om deze driehoek te verkleinen en willen samen met ouders en partners in de wijk met elkaar samen werken zodat de verschillen voor kinderen minder groot zijn.
Ouders spelen een belangrijke rol, zowel thuis als op school. Ouders kunnen bij ons terecht in de Ouderkamer. Een ontmoetingsplek waar ouders met elkaar over diverse onderwerpen kunnen praten. Tevens bieden de ouders vanuit de ouderkamer hulp tijdens verschillende activiteiten. 
Naast de ouderkamer is er de Ouderraad. Deze ouderraad krijgt vanaf schooljaar 2018-2019 de vorm van een Ouderpanel. Hierin kunt u als ouder uw mening delen met de directeur over het onderwijs en de gang van zaken op de Alm. Zes tot acht keer per jaar zit het ouderpanel bij elkaar. 

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl